banner 01

Zuid-Holland

 

Overschot WMO-geld gemeenten

50PLUS'er Willem Bakx wil dat Provincie meer verantwoordelijkheid neemt

De 50PLUS- Statenfractie Zuid Holland diende vorig jaar zomer  al een initiatief in om gemeenten te volgen op de uitvoering van WMO-taken. Fractievoorzitter Willem Bakx vreesde toen al dat de gemeenten die jeugdzorg- en WMO-taken overgeheveld kregen van de provincies in opdracht van het Rijk, geld over zouden houden op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning.

Naar nu blijkt is dat inderdaad het geval. Bakx initiatief werd vorig jaar niet overgenomen.
"De gedeputeerde in ons college zag geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn bewoners in Zuid Holland. Zijn standpunt is dat de WMO is gedecentraliseerd naar gemeenten en dat het college van GS zich daar niet meer mee moet bemoeien en dat het provinciaal financieel toezicht er alleen uit bestaat om op te letten dat gemeenten niet in de rode cijfers komen."

Bakx is het helemaal niet eens met die uitleg: "De provincie gaat over haar eigen huishouding en taken".

Geld voor ouderen verdwijnt
Het CBS berekende dat de
Nederlandse gemeenten vorig jaar 1,2 miljard euro overhielden van het budget dat beschikbaar was voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. En dat overgehouden geld reserveren een groot aantal gemeenten niet voor de WMO maar doen dat in de algemene reserves en betalen daar speeltuintjes of lantarenpalen van. En zo verdwijnt geld voor ouderenzorg in een algemene pot.
Ook dit jaar verwacht ruim de helft van de gemeenten weer overschotten op de WMO-uitgaven.

Actieve inzet nodig
"Wij vragen ons ernstig af of de mensen die zorg nodig hebben de zorg nog wel krijgen die ze nodig hebben", aldus Willem Bakx : "Want de ombouw van een systeem van aanbod –wettelijk recht op AWBZ- naar een vraaggericht ondersteuningsverzoek vergt actieve inzet van de degene die hulp nodig heeft. En veel hulpbehoevende mensen zijn helemaal niet meer in staat bij hun gemeente aan de bel te trekken".
Bakx tekent voorts aan dat het bedrag dat aan WMO wordt uitgegeven ook nog niets zegt over de inhoud van die zorg, of die voldoende is bijvoorbeeld.


Uit het Algemeen Dagblad van 24 oktober 2016; door Peter Koster

'Bouw windmolens kost gemeenschap kapitaal'

De bouw van windmolens op Groote Lindt in Zwijndrecht en Krabbepolder/Duivelseiland in Dordrecht kost de gemeenschap miljoenen. Daarvoor waarschuwt John Struijlaard, lid van Provinciale Staten namens 50+.

Struijlaard putte uit tal van bronnen voor een uitgebreide kosten-baten-analyse. Die toont volgens hem aan dat windenergie weliswaar voor de exploitant lucratief kan zijn, maar dat anderen met de kosten opgezadeld worden. 
Daarbij gaat hij ervan uit dat tot op bijna een kilometer woningen geluidsisolatie moeten krijgen en dat in een nog grotere kring een aantal mensen zo vaak wakker zullen liggen van de molens dat die minimaal een dag per maand ziek zijn: een schadepost van 1,7 miljoen euro waarvoor de samenleving opdraait. 
Ook rekent hij met 25 procent waardedaling van de 5.500 woningen in een straal van 900 meter. Nog afgezien van de waardedaling zelf, die hij inclusief de schade bij bedrijven op 351 miljoen euro taxeert, betekent dat voor de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht een tegenvaller bij de onroerendezaakbelasting. 
Die zou voor Zwijndrecht ruim zes ton per jaar en voor Dordrecht bijna vijf ton belopen. Bij die kosten blijft het niet voor de gemeenten, aldus Struijlaard. Zo moeten de gemeenten controleren of de molens wel stilgezet worden als ze te veel slagschaduw veroorzaken.

Investeren
De coöperatie Drechtse Stromen, die bestaat uit burgers van de Drechtsteden die juist willen investeren in windmolens, verwees de berekeningen van Struijlaard dit weekeinde direct naar de prullenbak. Voorzitter Jan de Keizer wijst er op dat Struijlaard zelf constateert dat de molens op Groote Lindt ook voor de exploitant zelf verlies op zullen leveren. ,,Als dat klopt, hoeft Zwijndrecht zich geen zorgen meer te maken. Dan gaat geen enkele initiatiefnemer dit risico aan.'' 


 

Draagvlak ontbreekt

'Geen plaats voor windmolens op Groote Lindt in Zwijndrecht. 

'Geen plaats voor windmolens op Groote Lindt in Zwijndrecht,' aldus Statenlid John Struijlaard van 50PLUS tijdens het politiek debat vrijdag 21/10, dat SP Zwijndrecht organiseerde.

John Struijlaard en Marianne Hilte van 50PLUS afdeling Zuid-Hollad namen vrijdag 21 oktober 2016 deel aan een goed bezocht politiek debat in wijkcentrum Kubiek in Zwijndrecht, georganiseerd door de SP Afdeling Zwijndrecht.Aanleiding voor deze avond was het feit dat, ondanks de afwijzing van de windmolenplannen op bedrijventerrein Groote Lindt door de Gemeenteraad vorig jaar, de gemeente verzuimd heeft een alternatief voor Groote Lindt aan te bieden, met als gevolg dat de regie bij de Provincie ligt. En diezelfde Provincie heeft gezegd: 'een initiatiefnemer mag aan de slag op Groote Lindt.' Op 450 meter afstand van twee woonwijken met duizenden bewoners voor wie de leefbaarheid, gezondheid en bovenal de veiligheid op het spel staat. Een avond om de zaak weer scherp te krijgen en bovenal: alternatieven voor duurzaamheid te bespreken met bewoners en politiek.

Naast provinciaal Statenlid Frank Johan Hoogendam van de SP, was ook 50PLUS van de partij: John Struijlaard, Statenlid Provincie Zuid-Holland en Juridisch Fractiemedewerkster Marianne Hilte. Beiden waren begin dit jaar al bij Stichting Bewonerscomité LindtWind op werkbezoek geweest, om te constateren dat windmolens op bedrijventerrein Groote Lindt onmogelijk zijn. De afgelopen maanden dienden zij meermaals schriftelijke vragen in bij Gedeputeerde Staten om te strijden voor de burgers van Zwijndrecht, grenzend aan Groote Lindt.
John Struijlaard maakte in zijn presentatie melding van de gevaren die windmolens opleveren voor de industrie, scheepvaart en de gezondheid voor omwonenden. Slagschaduw, geluidshinder, slapeloosheid en verspreiding van fijnstof zijn allen een bedreiging voor de volksgezondheid. Op bedrijventerrein Groote Lindt zijn meerdere opslagplaatsen voor chemicaliën, staan chemische bedrijven zoals Univar en de Oliebron en ook nog een tankstation. De geluidsoverlast die het bedrijventerrein veroorzaakt is sinds 2005 al op het maximum toegestane niveau. Bovendien treedt er direct waardevermindering van de woonhuizen in een straal van 1500 meter in werking, met alle gevolgen van dien voor de financiële gezondheid van veel bewoners

Duurzame alternatieven

50PLUS is voorstander van duurzame energie & innovatie en maakt zich sterk voor de noodzakelijke energietransitie en een CO²-vrije leefomgeving. Zo omarmt 50PLUS de Invelox: een trechterwindmolen met meer capaciteit en zonder overlast voor mens en dier. De laatste testen worden op de voet gevolgd en dit zou een prachtige kans voor dichtbevolkte gebieden zijn om toch gebruik te kunnen maken van windenergie zonder  overlast voor de burgers. Daarnaast onderschrijft 50PLUS de noodzaak van het door ontwikkelen van nieuwe technologieën. Zo is de Provincie Zuid-Holland bezig met het oprichten van een revolverend energiefonds speciaal bedoeld als ondersteuning voor het door ontwikkelen van nieuwe technologieën. Ook zijn er goede alternatieven zoals zonnepanelen, waterkracht, getijdenstroom en aardwarmte. Allemaal leveren die een bijdrage aan de energietransitie. Maar windmolens op Groote Lindt in Zwijndrecht? Struijlaard en Hilte zijn heel stellig: 'Er is geen draagvlak en geen economische haalbaarheid in de Zwijndrechtse samenleving voor windmolens.  Juist daarom is het onaanvaardbaar voor 50PLUS!'


 

50PLUS ZUID-HOLLAND: 'SLUIT DUPONT DORDRECHT DIRECT' 

Statenleden 50PLUS: "Niet langer sollen met volksgezondheid"!

Nu DuPont bekend heeft gemaakt dat het van 10 tot 12 augustus voor de zoveelste keer haar zaken niet op orde had; er was een lekkage van de kankerverwekkende stof formaldehyde, stelt 50PLUS Zuid-Holland dat DuPont per direct haar deuren moet sluiten. "De volksgezondheid vinden wij belangrijker dan de economische belangen rondom de fabriek", aldus Willem Bakx en John Struijlaard Statenleden van 50PLUS. [lees meer]

 

50PLUS: 'Sta weer op voor ouderen in het openbaar vervoer, vooral jongeren doen het niet' 

De stickers zitten er keurig in bus en tram: Deze plek is bedoeld voor mensen die niet goed ter been zijn. Toch constateert de partij 50PLUS dat de sticker niet op iedereen even veel indruk maken. De partij is daarom een zogenaamde hoffelijkheidscampagne gestart: we moeten weer opstaan voor ouderen in het openbaar vervoer. [Lees meer]

 

50PLUS Zuid-Holland wil einde dagelijks filedrama op verkeersader N44

50PLUS-Statenlid en fractievoorzitter Willem Bakx wil zo snel mogelijk een einde aan het dagelijkse verkeersdrama op één van de belangrijkste wegen van en naar Den Haag; de autoweg N44 die zorgt voor de verbinding richting Leiden via de snelweg A44. Het verkeer staat hier iedere dag in de ochtend- en avondspits muurvast. Dit zorgt voor een slechte bereikbaarheid van het centrum van Den Haag. Willem Bakx: "Het is iedere dag weer tanden knarsen op dit traject. Door de vele verkeerslichten is de Rijksstraatweg een heuse lijdensweg voor diegene die wil opschieten. Bovendien is fileleed naast irritant ook nog eens een vreselijke kostenpost voor de Nederlandse economie en slecht voor het milieu".

Laat de provincie hét voortouw nemen.

50PLUS Zuid-Holland wil dat de provincie het voortouw neemt bij het upgraden van deze verkeersader. "Wij zien graag dat de N44 tussen Den Haag en Wassenaar deels wordt ondertunneld, waarbij deze belangrijke toegangsweg verkeerslichtvrij wordt en wordt omgetoverd tot een snelle toegangsweg waarbij de maximum snelheid ook kan worden verhoogd."

50PLUS Zuid-Holland snapt dat het upgraden van de N44 kostbaar is en pleit daarom voor het realiseren van een spaarpot die naar evenredigheid wordt gevuld vanuit de belanghebbende gemeenten Den Haag en Wassenaar, de Metropoolregio, het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

"Er zijn vanuit de Haagse gemeenteraad ook geluiden die oproepen tot het upgraden van de N44. Zo diende de lokale partij Groep de Mos onlangs nog een motie in die opriep tot een actieve lobby richting de provincie en het Rijk om de doorstroming van het verkeer op de N44 te verbeteren. Wij als 50PLUS vinden dat de provincie het voortouw moet nemen bij de ontwikkeling van belangrijke verkeersaders in onze regio en sporen Gedeputeerde Staten daartoe aan".

Vragen aan Gedeputeerde Staten: [klik hier]


 

 

50PLUS wil het fijne weten over Wmo-budgetten:

schande als gemeenten uitgetrokken gemeenschapsgeld voor zwakkeren uitgeven aan zaken die hen beter uitkomen.

De Statenfractie van 50PLUS wil weten of de Wmo-gelden bij gemeenten worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Daarom heeft Willem Bakx, fractievoorzitter van de Statenfractie Zuid Holland, bij alle gemeenten van Zuid Holland een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend. Via zo'n verzoek wil Bakx te weten komen hoeveel de gemeenten aan WMO-gelden hebben uitgekeerd. Alle Statenfractie van 50PLUS willen zo'n verzoek doen teniende een goed beeld te krijgen  of WMO-budgetten wel ten volle besteed worden aan ouderen en zwakkeren of dat gemeenten dat geld voor zaken gebruiken die hen beter uitkomen.

De afgelopen weken hebben de media veel nadeligs gemeld over de besteding van de Wmo-budgetten en in het bijzonder de Wmo-overschotten. 50 PLUS vindt dat de ter beschikking gestelde Wmo-budgetten ten volle hieraan besteed moeten worden. Op basis van dit uitgangspunt wordt een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gedaan en wordt de gemeenten verzocht informatie over de besteding te geven en een eventueel overschot van het Wmo-budget 2014 respectievelijk 2015 te vermelden. 50PLUS wil hiermee controleren of de gemeenten zich al dan niet houden aan de afspraken. Dan zal ook duidelijk worden of de recente rechterlijke uitspraken worden nageleefd.

Omdat gemeenteraden vaak onvoldoende in staat zijn die uitgaven te controleren, wil 50PLUS dat zoveel mogelijke ook lokale rekenkamers worden ingeschakeld. De ANBO juicht dat toe, maar stelt ironisch vast dat juist deze rekenmeesters de afgelopen jaren zijn gekort op hun budget. Zij kunnen hun taak dus moeilijker waarmaken.

De gezamenlijke Nederlandse gemeenten zouden dik geld overhouden aan de WMO-budgetten. Er wordt landelijk zelfs gesproken over globaal 300 miljoen euro. 50PLUS is van mening dat de ter beschikking staande Wmo-budgetten ten volle aan het eigenlijke doel besteed moeten worden.

50PLUS vindt het schandalig dat Wmo-overschotten besteed gaan worden aan algemene doelen binnen de gemeenten of terecht komen in een reservefonds. Temeer daar veel ouderen en zwakkeren in de samenleving door de gemeenten zijn gekort in hun budget en/of huishoudelijke hulp of zorg, maar niet in staat zijn om dit bij hun gemeente aan te kaarten.


 

 

50PLUS over "Toezicht en Handhaving BOA's in natuur en recreatiegebieden"

Uit de begroting voor het jaar 2015 blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het toezicht en hieraan gekoppeld de handhaving in natuur- en recreatiegebieden van de Provincie Zuid Holland. De fracties van de PVV en 50PLUS ontvangen signalen dat het op dit moment in bepaalde gebieden niet goed gaat met het toezicht en handhaving. Volgens deze informatie zijn er onvoldoende BOA's inzet baar en soms ook niet beschikbaar voor deze taak.

De provinciale statenfracties van de PVV en 50PLUS willen dat de provincie Zuid-Holland een actievere rol gaat spelen in het monitoren van handhaving en toezicht houden in natuur en recreatie gebieden van de provincie Zuid-Holland. Beide fracties zijn van mening dat het belangrijk is dat er voldoende toezicht en handhaving is door BOA's in deze gebieden. Lees meer


 

 

Schriftelijke vragen 50PLUS over plaatsing windmolens in natuur en recreatiegebied de Balij

Vanuit de burgerij bestaat veel weerstand tegen de bouw van overlast gevende traditionele windmolens. In Zuid-Holland wordt op dit moment al enige tijd door inwoners gestreden tegen de komst van windmolens. Zo zijn de inwoners van Nootdorp en Zoetermeer de strijd aangegaan tegen de bouw van vier of vijf windmolens in natuurgebied de Balij. Een belangrijk natuur-, rust- en recreatiegebied is als mogelijke locatie voor windturbines in onderzoek door Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer is de grondeigenaar en initiatiefnemer. Zij hebben in 2014 de locatie aangeboden bij de Provincie Zuid-Holland om windturbines te plaatsen. Lees meer


 

Jaarrekening Provincie Zuid-Holland 2015

Willem Bakx, fractievoorzitter van de 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland, deed vandaag 1 juni mee aan het debat over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 van de Provincie Zuid Holland. Het College van Gedeputerde Staten brengt daarin verslag uit van wat is bereikt en hoe het geld is uitgegeven. De coalitiepartijen- die vertegenwoordigd zijn in dat college- toonden zich nogal ingenomen. Willem Bakx was helemaal niet zo tevreden.

"Bij dit College gaat het vrijwel altijd over geld en economie. Over mensen hebben ze het zelden en al helemaal niet over ouderen terwijl de vergrijzing in onze provincie gigantisch is. Je zou toch mogen verwachten dat daar op wordt ingespeeld. Dat er betrokkenheid is, een plan is of wordt gemaakt om ouderen passend te kunnen huisvesten , om hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en om de arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen. Er komen steeds meer 45-plussers bij die beroep op een bijstandsuitkering moeten doen. Meer dan de helft van de 55-plussers die werkloos worden, vindt geen baan meer voordat de WW-uitkering afloopt. Daar kun je je ogen toch niet voor sluiten? Maar dit college zegt bij ieder initiatief wat over mensen gaat daar gaan wij niet over, dat is geen kerntaak van de provincie. Het gekke is dat daar in andere provincies vaak anders over wordt gedacht. Die pakken wel initiatieven op die over mensen gaan." Bij de eerst volgende gelegenheid wordt door 50PLUS een motie ingediend die van het College vraagt hier wel degelijk wat aan te gaan doen.

Willem Bakx wilde ook dat het College in de gaten houdt of gemeenten WMO-gelden ook echt daar aan uitgeven. In het kader van het financieel toezicht kunnen gemeenten wel degelijk op de vingers getikt worden wanneer zij WMO-geld niet uitgeven en op de plank laten liggen en dan vervolgens dat geld uitgeven aan wat zij willen bijvoorbeeld om de schuldenproblematiek van jongeren op te lossen. Dat is toch te zot voor woorden. "Toen ik de gedeputeerde vroeg gemeenten middels een monitoring in de gaten te houden hoe WMO-geld uitgegeven wordt , zei hij doodleuk dat hij daar geen zin in had. Geen zin! Dat zegt een klein kind en niet iemand die verantwoordelijkheid heeft voor een beleid dat duizenden mensen aangaat."

Lees meer


 

50PLUS Dé partij voor 50-plussers van nu en straks!

U WORDT UITGENODIGD DOOR DE 50PLUS Statenleden Willem Bakx en John Struijlaard om op vrijdag 17 juni van 10.30  tot 13.00 uur op het Provinciehuis Zuid Holland vrijuit te komen spreken over wat u als inwoner van Zuid-Holland bezighoudt. Wij horen graag van u hoe u tegen ontwikkelingen in uw provincie aankijkt en wat u van 50PLUS verwacht nu en in de toekomst. lees meer


 

 

PAARSE ZATERDAG IN DEN HAAG 50PLUS OP ZONNIG ESCAMPFESTIVAL

De weergoden hadden hagel, regen en storm voorspelt op zaterdag 28 mei. Maar het bleef die middag prachtig weer op het drukbezochte Escampfestival in de Haagse wijk Morgenstond. De 50plus kraam stond tegenover het winkelcentrum. Lees meer


 

Nieuwsbrief 50PLUS Zuid-Holland mei 2016

Op de laatste Algemene Leden Vergadering van november 2015 is u toegezegd dat u regelmatig geïnformeerd zou worden over onze activiteiten en plannen, middels een nieuwsbrief, helaas is dit pas de eerste maal dat wij u op deze wijze kunnen benaderen.
De afgelopen tijd is ons bestuur namelijk hard getroffen in de personele sfeer: Onze campagneleider Aad de Man en zijn vrouw Robi de Man, Webmaster en Penningmeester, hebben, door een ernstige ziekte van Robi, afscheid moeten nemen van het bestuur Zuid-Holland. Wij leven intens met hen mee en missen hun enorme betrokkenheid, creativiteit en inzet. Daarnaast heeft onze voorzitter Gerrit Don zich moeten terug trekken uit ons bestuur wegens grotere drukte betreffende werk en privé.

WIJ ZOEKEN U! EN UW CARVAN/CAMPER lees meer


 

Opgave aan de Gemeente Zwijndrecht om 6MW windenergie te realiseren.

Vanuit de samenleving bestaat veel weerstand tegen de bouw van overlast gevende
traditionele windmolens. In Zuid-Holland en in de rest van Nederland wordt op dit moment al
enige tijd door inwoners gestreden tegen de komst van windmolens. Zo zijn de inwoners van
Nootdorp en Zoetermeer de strijd aangegaan tegen de bouw van vier of vijf windmolens in
natuurgebied de Balij. En zijn de inwoners van Zwijndrecht al maanden in het geweer tegen de
plaatsing van windmolens op industrieterrein Groote Lindt. Op 17 mei heeft de gemeenteraad
van Zwijndrecht besloten dat er geen plaats is voor windmolens in deze gemeente. Hiermee
wordt de opdracht teruggegeven aan de provincie Zuid-Holland. Lees alle vragen.


 

Richard de Mos persvoorlichter Statenfractie 50PLUS Zuid-Holland

Sinds deze maand is de Haagse politicus Richard de Mos bij 50PLUS Zuid-Holland aan de slag als persvoorlichter. 
Fractievoorzitter Willem Bakx: "Richard heeft een neus voor nieuws en een groot netwerk binnen de journalistiek. Bovendien heeft hij als fractievoorzitter van de locale lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag oog voor de belangen van onze doelgroep, de ouderen. We zijn blij dat we gebruik kunnen maken van zijn expertise op mediagebied".

"Ik ben blij met het vertrouwen dat de Statenfractie in mij toont. Met veel plezier zal ik bijdragen aan het vergroten van zowel de zichtbaar- als naamsbekendheid van de fractie", aldus Richard de Mos.


 

'Einde aan bouw vogelgehaktmolens'

Er moet direct een einde komen aan de bouw van overlastgevende windmolens, die een doorn in het oog zijn in menig Hollands landschap. Dit stelt de partij 50Plus in Zuid-Holland. Lees meer

Richard de Mos persvoorlichter Statenfractie 50PLUS Zuid-Holland

Sinds deze maand is de Haagse politicus Richard de Mos bij 50PLUS Zuid-Holland aan de slag als persvoorlichter. 
Fractievoorzitter Willem Bakx: "Richard heeft een neus voor nieuws en een groot netwerk binnen de journalistiek. Bovendien heeft hij als fractievoorzitter van de locale lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag oog voor de belangen van onze doelgroep, de ouderen. We zijn blij dat we gebruik kunnen maken van zijn expertise op mediagebied".

"Ik ben blij met het vertrouwen dat de Statenfractie in mij toont. Met veel plezier zal ik bijdragen aan het vergroten van zowel de zichtbaar- als naamsbekendheid van de fractie", aldus Richard de Mos.


 

John Struijlaard: niet in een ivoren toren

"Voorzitter zijn van 50PLUS is topsport", omschrijft John Struijlaard in één zin zijn huidige functie. En dan lachend: "Maar ik amuseer me geweldig in deze club." Toch legt Struijlaard zijn voorzittershamer neer. "Ik wil me meer gaan richten op politieke en maatschappelijke zaken." Lees het hele interview


 

Geslaagde avond 50PLUS & Groep de Mos

[klik hier] voor een impressie van de door 50PLUS en Groep de Mos georganiseerde en zeer geslaagde discussie avond op vrijdag 29 april.


 

"Meer treinen nodig tussen Den Haag en Brussel"

Een goede treinverbinding tussen Den Haag en Brussel moet behouden blijven en het is onacceptabel dat er straks nog maar vier keer per dag in plaats van de huidige zestien keer een 'snelle' trein tussen de beide steden gaat rijden. Dat vindt de fractie van 50Plus van provincie Zuid-Holland. Lees meer. [klik hier] voor de schriftelijke vragen van 50PLUS


 

logo 50plus

50PLUS stelt schriftelijke vragen.

De 50PLUS fractie stelt schriftelijke vragen over bemiddeling bij de problemen die de Bewonersverening ZuideindeZuid in Nieuwkoop ondervindt met het College van Burgemeester en Wethouders. [klik hier] voor de vragen.


 

Vervuiling bij Du Pont/Chemours in Dordrecht

"De jarenlange vervuiling met de giftige stof PFO en het oplosmiddel DMAC bij Du Pont/Chemours in Dordrecht laat zien hoe zogenaamde onafhankelijke controlediensten van de overheid falen en hoe weinig sommige bestuurders de veiligheid van hun bewoners in het vizier hebben.Het probleem werd jarenlang gebagatelliseerd. Klachten van werknemers over hun gezondheid werden niet serieus genomen. Er was geen reden voor ongerustheid! Je vraagt je af wat de Arbeidsinspectie, Veiligheidsregio, de RIVM, het gemeentebestuur en ook het college van GS van Zuid Holland hebben gedaan om de veiligheid te borgen.. Pas nadat onderzoeksresultaten uit de VS bekend zijn geworden kwamen bestuurders en het RIVM in de benen.  Er gaat nu een onderzoek plaatsvinden door het RIVM of vastgesteld kan worden of de concentraties PFOA anno 2016 inderdaad onder de toelaatbare grenswaarden liggen. " Lees verder


Euromunten 2016 FreeImages

Bodem bereikt voor 4 van de 10 gepensioneerden.

Bijna 40 procent van de gepensioneerden kan niet rondkomen van het pensioen. Zij bezuinigen op dagelijkse boodschappen en zelfs op zorgkosten zoals medicijnen. Bijna 30 procent  geeft aan niet nóg verder te kunnen bezuinigen; de bodem is voor hen bereikt. Lees verder


 

50PLUS Zuid-Holland organiseert Thema-avond Senioren.

U wordt uitnodigd voor de "Thema-avond Senioren" op vrijdagavond 29 april a.s. in de bovenzaal van Café-Restaurant "De Burcht" aan het Lijsterbesplein 2 in Den Haag nabij Laan van Meerdervoort. 

[kilk hier] voor alle informatie.


John Struijlaard

John Struijlaard: ik wil me meer politiek manifesteren

De huidige voorzitter van 50PLUS, John Struijlaard, heeft in een bericht aan de leden van de partij een toelichting gegeven op zijn besluit in juni af te treden. De toelichting laat hij vergezeld gaan van een dankwoord. Lees verder


 Zestienhoven

         Goede informatieverschaffing                 rondom vliegveld Rotterdam  

 

De 50PLUS fractie in de Staten Zuid Holland heeft samen met de fractie van Groen Links vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitbreidingsdrift van Rotterdam the Hague Airport.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel in het AD waarin de nieuwe directeur van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport aangeeft dat hij de vluchten met bijna de helft wil laten toenemen. Het vliegveld zit al aan haar lawaaiplafond2 en gaat er 's nachts zelfs over heen. Dit met alle gevolgen voor de omwonenden.
Lees verder...


 DalingGrafiek

    

 Lagere rente rampzalig

 voor gepensioneerden

      

Rampzalig voor gepensioneerden en spaarders. Dat vindt Henk Krol van 50PLUS van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het belangrijkste renteniveau, de herfinancieringsrente, verder te verlagen naar 0 procent. Lees verder...


 Windmolen

    

        50PLUS Statenlid John Struijlaard:                           "Windmolens Groote Lindt mogen niet                         doorgaan"

       

 "Windmolens alleen als daar in de gemeente, bij bewoners draagvlak voor is", luidt het uitgangspunt van de fractie 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland.Regelmatig ontvangt de fractie brieven van verontruste bewoners - deze keer schrijft het bewonerscomité Lindtwind uit Zwijndrecht - die windmolens van zo'n 180 meter hoog door de strot geduwd krijgen. De bewoners hebben vaak de indruk dat er "spelletjes" gespeeld worden: allerlei financieel-economische bedrijfs- en gemeentebelangen spelen, voeren de boventoon en het belang van gewone mensen lijkt daaraan ondergeschikt gemaakt te worden. En dat terwijl er best een andere locatie te vinden is om aan de opgelegde opgave aan windenergie te kunnen voldoen. Lees verder...


 Zestienhoven

 

       Schriftelijke vragen

       Nachtvluchten Rotterdam                      The Haque Airport      

50PLUS heeft samen met Groen Links aan de Gedeputterde Staten van Zuid Holland (het dagelijks bestuur) schriftlijk opheldering gevraagd over het almaar uitdijende aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport. Het aantal nachtvluchten is eigenlijk beperkt tot 849 maar daar wordt niet op gehandhaafd. In 2014/2015 stond het aantal nachtvluchten al op 975. "Daar moet paal en perk aan worden gesteld in het belang van de nachtrust en gezondheid van omwonenden. Niet alles moet kunnen onder het kopje economische belang", zegt 50PLUS Statenlid John Struijlaard. De fracties willen dat het College bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aandringt op handhaving van het huidige maximum van 849, dat aantal in de wet op te nemen en met daarbij een geleidelijke daling van het aantal nachtvluchten en tenslotte geen uitzonderingen toe te staan op het nachtvluchtverbod.
Lees verder...


 provinciehuis

 

      Leden op bezoek bij fractie 
      50PLUS Provinciale Staten

       Nieuwe ontmoeting op
       vrijdag 20 mei
      

"Ik weet nu beter waarvoor ik bij Provinciale Staten moet zijn. Dat heeft deze gezellige ochtend op bezoek bij 50PLUS mij geleerd. Ik heb er flink op aan gedrongen bij de 50PLUS Statenleden Bakx en Struijlaard dat er een nachtboot moet varen tussen Dordrecht en Rotterdam. Ideaal die verbinding per boot als je uitgaat in Rotterdam en in Dordrecht woont", zei één van de bezoekers op vrijdagmorgen 19 februari tijdens het bezoek van 50PLUS leden en leden in wording aan het Provinciehuis Zuid Holland. Ook zei dit lid dat hij van plan is eens debatten in de Provinciale Staten op de tribune te volgen of in te spreken. Lees verder...


 50plus logo

PERSBERICHT STATENFRACTIES


50PLUS en GROEN LINKS 

           

Statenfracties kritisch over uitbreidingsplannen vliegveld Rotterdam 

De Statenfracties van 50PLUS en GroenLinks in Zuid-Holland maken zich zorgen over de plannen van de nieuwe directeur van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport, zoals zaterdag 5 maart gemeld in het Algemeen Dagblad. Lees verder...


 Mantelzorg

   

     Er moet meer worden                      gedaan aan passende                      ouderen huisvesting 

 

           

"Er moet meer worden gedaan aan passende ouderen huisvesting", zegt Willem Bakx, fractievoorzitter van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland. " Daarom hebben wij het voorstel van de Blijversregeling ingediend". De 50PLus fractie in de Staten van Zuid Holland heeft bij Gedeputeerde Staten ( het dagelijks bestuur van de Provincie) een voorstel ingediend dat ouderen de mogelijkheid geeft hun woning meer levensloopbestendig te maken zodat zij ( langer) zelfstandig kunnen blijven wonen en mogelijk geen of minder beroep op zorgkosten hoeven te doen. 
" Ouderen willen graag de regie over  hun leven zelf houden, blijven wonen waar ze wonen. De overheid wil ook graag dat zij langer zelfstandig blijven wonen en sluit verzorgingshuizen. Je moet het natuurlijk ook wel mogelijk maken dat zij zelfstandig kunnen blijven. Deze zogenaamde Blijversregeling , via een provinciaal fonds, biedt die mogelijkheid", zegt Willem Bakx . De fractie van 50PLUS ziet goede mogelijkheden voor dit fonds. Niet alleen voor de Provincie Zuid Holland maar voor het hele land. Lees verder...

 Oude Mensjes

   

   Ouderen moeten misschien
    toch de barricades op 

           

"Misschien moeten ouderen toch de barricaden op zoals ze dat in de jaren zestig deden."  Die uitspraak wordt namens het hoofdbestuur gedaan in de zojuist verschenen Nieuwsbrief van 50PLUS. Lees verder...


 

                           ADGroenehart   

                       Schade door zwaar verkeer

                                   BYLINE: LENY VAN DEN BELT

Bewoners Zuideinde spreken van 'mini-Groningen'

Scheuren in woningen en wegen, verzakte stoepen en convectorputten. Allemaal dankzij het zware vrachtverkeer dat af- en aanrijdt naar de Zuidhoek en het Meijepark. De bewoners zijn het zat. Lees verder...


 BakxwerkbezoekNieuwkoop1

     

                     

                

                     50PLUS fractie op werkbezoek:
                     bewoners Nieuwkoop in slepend
                     conflict college van B&W

                     Fractievoorzitter Bakx vraagt                                  gedeputeerde te bemiddelen

           

"Een brief aan de leden van Provinciale Staten en aan de Commissaris van de Koning van de bewonersvereniging Zuideinde Zuid, die het vertrouwen in een college van B en W opzegt vanwege jarenlange overlast, schade aan huizen door zwaar bouwverkeer was de reden voor een werkbezoek van de fractie 50PLUS." Lees verder...


 

     

                     

                Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard

                     50PLUS: Beestuursvorm niet van bovenaf
                     opleggen maar gemeenten zelf laten kiezen


           

Als gemeenteraden geen samenvoeging/samenwerking willen met andere gemeenten dan moet dat niet door de provincie van bovenaf worden opgelegd, vindt de 50PLUS fractie in de Provinciale StatenLees verder...


 Henk Krol201509

         50PLUS standpunten
        over pensioenen

           

Tijdens een algemeen overleg pensioenonderwerpen kwam 50PLUS-Tweede Kamerlid Henk Krol opnieuw op voor de gepensioneerden. Intussen heeft de fractie een verhelderend filmpje laten maken over de standpunten van 50PLUS inzake de pensioenen. Lees verder...


 Henk Krol Nestor

   

Henk Krol verkozen tot
Nestor van het Jaar

Met grote meerderheid van stemmen is Henk Krol door de senioren van Nederland uitgeroepen tot Nestor van het Jaar 2015. De fractievoorzitter van 50PLUS 'komt tenminste op voor de ouderen in de Tweede Kamer', aldus de stemmers. Lees verder...


 WB-3

  50Plus zet zich in voor     bereikbaarheid regio                                                 met Openbaar Vervoer
        (Bus 166 - Hoeksewaard)

Fractievoorzitter van 50Plus in de staten van Zuid Holland maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio met het Openbaar Vervoer. Bakx vindt dat het belang van de van de reiziger voor het economische belang van de concessiehouder gaat. 50Plus blijft zich inzetten voor een bereikbaar, toegankelijk, betaalbaar en veilig Openbaar Vervoer voor mensen die dat nodig hebben. Lees verder de vragen met antwoorden


 eerstekamer

   

    Mensen met aanvullend                   pensioen gaan er op achteruit

 

Gepensioneerden zullen bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen in januari 2016  merken, dat er 11 tot 31 euro meer zorgpremie wordt ingehouden, met bijbehorend koopkrachtverlies. Het is een lastenverzwaring voor ouderen met een negatief koopkrachteffect van 0,7% voor alle inkomens tot 55 milleLees verder...


 Werkbezoek

   

       50PLUS bezoekt projecten aardwarmte-

       en windenergie Zuid-Holland

 

50PLUS kreeg op een werkbezoek in Schiedam van inwoners die zich inzetten voor een duurzaamheidsproject in de Schiedamse haven forse fikse kritiek te horen op Rijkswaterstaat. Uit eigen zak staken deze mensen al vele duizenden euros in het project. Zij noemden het teleurstellend dat Rijkswaterstaat de boel ernstig vertraagt. "Niemand daar ziet zich als verantwoordelijk of weet wie er verantwoordelijk is". Het collectief deed een dringend beroep op de statenleden hier iets aan te doen. Willem Bakx, fractievoorzitter van 50PLUS in de Provinciale Staten gaat hier melding van doen richting de minister via de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Lees verder...


 WB-3

   

     Provincie hoort mensen die zorg

     nodig hebben niet aan lot over te laten

"Verheugend dat Gedeputeerde Staten haar betrokkenheid bij bewoners met een zorgbehoefte erkent en het voorstel van 50PLUS om zicht te houden op de gevolgen/effecten van de beleidswijzigingen op zorggebied, heeft overgenomen. De komende maanden gaat het dagelijks bestuur van de Provincie er uitwerking aan geven. 50PLUS zal dit kritisch blijven volgen", zegt 50PLUS fractievoorzitter Willem Bakx. 

Lees verder...


 WB-3

   

      Bus 166 Hoeksche Waard

       Onderhandelingen GS bij aanbestedingen OV

Bij de 50PLUS-fractie is een melding binnengekomen over het stoppen van de busverbinding 166 met de Hoeksche Waard op zondagavonden. Zie voor meer informatie:

http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_166_Dordrecht_Centraal_Station-Rotterdam_Zuidplein

Lees verder...


 WB-3

   

    50PLUS in Provinciale Staten heeft

    twijfels over zorg bij gemeenten


REGIO - 50PLUS in Zuid-Holland is er niet gerust op dat de overheveling van de zorg naar de gemeentes goed verloopt. De partij wil dat de provincie de gevolgen van de zogenoemde decentralisatie van de zorg gaat volgen. Provinciale Staten praten volgende week over het voorstel van 50PLUS. Lees verder...


WB-1

 

        Samenvatting bijdrage begrotings

       behandeling 2016

       Provinciale Staten van Zuid Holland         Lees verder...


Tweede Kamer Binnenhof

   

   50PLUS bij de twee

   succesvolste mini-fracties

De activiteiten van 50PLUS in de Tweede Kamer hebben effect. Politiek leider Henk Krol is succesvol. Dat heeft De Nieuws BV uitgezocht. Lees verder...


portomonaie

    Volk wordt klaargestoomd voor

    nog minder pensioen

Het Nederlandse volk wordt gemasseerd en klaargestoomd om met nog minder pensioen genoegen te nemen. De Nederlandse overheid creëert een valse werkelijkheid. De argumenten die de overheid gebruikt om de dekkingsgraden kunstmatig laag te houden zijn drogredenen. Lees verder...


WB-2

     De Helihaven bij Den Haag/Nootdorp

     moet er niet komen. 

De Helihaven bij Den Haag/Nootdorp moet er niet komen. Er is onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak voor deze Helihaven, zei Willem Bakx in zijn eerste speech in de plenaire vergadering van Provinciale Staten op 14 oktober. 50Plus heeft daarom tegen het voorstel van Geduteerde Staten gestemd. Lees verder...


 

        Initiatiefvoorstel monitoring

        Zorg / Wonen / Werk en Welzijn

Initiatiefvoorstel monitoring Zorg / Wonen / Werk en Welzijn
Statenfractie 50PLUS Provincie Zuid Holland in relatie tot
het proces van decentralisatie en transities 

Lees hier het hele voorstel verder...


Stemformulier

       50PLUS doet mee aan                gemeenteraadsverkiezing

De politieke partij 50PLUS doet mee aan de tussentijdse gemeenteraadsverkiezing op 18 november in Bussum, Naarden en Muiden, die op 1 januari 2016 de nieuwe gemeente Gooise Meren gaan vormen. Nog nooit deed 50PLUS eerder mee aan gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder...


koffertje

     

Wat zijn belangrijke zaken waar
ouderen mee te maken krijgen
uit de Rijksbegroting?

 

50PLUS Zuid Holland constateert op 3 terreinen het volgende: Lees verder...


Windmolen

     

Provinciale Staten - woensdag 16 september 2015

Bijdrage Statenlid John W.A. Struijlaard

Windturbines/molens

 

50PLUS vindt het windenergiestandpunt geplaatst dient te worden binnen het kader van onze algehele landelijke 'energiestandpunt'. Lees verder...


Henk Krol201509

     50PLUS wil AOW-leeftijd in 2016            eenmalig omlaag

 

50PLUS wil dat de AOW-leeftijd op 1 juli 2016 eenmalig omlaag gaat voor iedereen die dan minstens 63 jaar is en bereid om zijn baan op te zeggen. Partijeider Henk Krol denkt hiermee de werkloosheid terug te dringen. Lees verder...


JanNagel 1

                      

Jan Nagel verwacht gevolgen

van uitspraken Spekman

 

50PLUS-politicus Jan Nagel verwacht politieke gevolgen van een interview met PvdA-voorzitter Hans Spekman in De Volkskant. Volgens Nagel gaat het door de uitspraken van Spekman schuren binnen de regeringscoalitie en binnen diens eigen PvdA. Lees verder...

 


 

 

 


50PLUS Zuid-Holland zoekt bestuursleden

Het gaat goed met 50PLUS, in de peilingen voor de verkiezingen in maart 2017 en wat betreft de aanwas van leden. Daarom zoeken we voor onze grote afdeling in Zuid-Holland een uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden, liefst uit de regio Rotterdam en de Drechtsteden – omdat die ondervertegenwoordigd zijn in ons midden.

Wij zoeken een algemeen bestuurslid en een secretaris voor het bestuur van de afdeling Zuid-Holland. Van beiden wordt gevraagd dat zij tenminste (op door zelf gekozen tijden) zo’n halve dag per week beschikbaar zijn voor werkzaamheden en dat zij (minimaal) eens paar maand een bestuursvergadering kunnen bijwonen – op wisselende adressen in Zuid-Holland. Het spreekt voor zich dat in de aanloop naar verkiezingen waaraan 50PLUS deelneemt een extra beroep wordt gedaan op de beschikbaarheid en de inzet van partijleden; waarbij op dit moment uiteraard de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 spelen. Dat betekent voor het partijkader méér werk & daar moeten kaderleden hun schouders onder willen zetten.


SECRETARIS

Taken van de secretaris bestaan uit het inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen samen met de voorzitter, het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft de secretaris gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke ambities waar te maken en initieert activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. Verder draagt de secretaris zorg voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen (notulen) en ziet toe op de opvolging van acties. De juiste kandidaat is nauwkeurig, zakelijk en kan goed organiseren. De secretaris heeft een heldere en zakelijke schrijfstijl.

Nota bene:
Onze huidige secretaris Lex Kraft van Ermel is in oktober 2016 in functie gekozen; hij draagt zijn werk echter z.s.m. over en blijft algemeen bestuurslid. De thans gezochte nieuwe secretaris, die weliswaar direct aan de slag gaat als ‘algemeen’ bestuurslid wordt bij de eerstvolgende ALV ook formeel als secretaris benoemd door de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS Z-H.

ALGEMEEN BESTUURSLID

De taken van een algemeen bestuurslid bestaan naast het ondersteunen van andere bestuursleden, in ieder geval uit het bijdragen aan verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenbinding. Ook werft een algemeen bestuurslid gekwalificeerde leden en stimuleert hen om hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken en initieert activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Een algemeen bestuurslid moet In ieder geval goed kunnen organiseren, samenwerken en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Algemeen bestuursleden kunnen tot taak krijgen specifieke deelgebieden te coördineren, zoals: de politieke lobby, de communicatie of de organisatie van activiteiten / campagnes in het werkgebied.

REAGEER
Voor meer informatie en sollicitaties
(tot en met 31 december 2016)
Francis van Oorschot, voorzitter 50PLUS Zuid-Holland
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België

50PlusNieuws

 

Waarom lid worden van 50PLUS:

KLIK HIER

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België